Inspakt Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR

[•] adresinde mukim [•] (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır),
Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Nur Sok. Business Istanbul No:1 Kat:12 D:112A Kadıköy, İstanbul – Türkiye adresinde mukim Inspakt Teknoloji A.Ş. (bundan sonra “Inspakt” olarak anılacaktır);(İşbu Sözleşme tahtında bundan böyle Müşteri ve Inspakt ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Müşteri’nin, Inspakt tarafından sunulmakta olan ve farklı modül seçenekleri ile karşılıklı imza, onay gerektiren veya gerektirmeyen dokümanların tek bir platform üzerinden oluşturulmasını, paylaşılmasını, görüntülenmesini, zaman damgalı Biyometrik İmza ile imzalanmasını ve hedef sistemlere aktarılmasını sağlayan platformdan (“Inspakt Platformu”) faydalanmasına ve Inspakt’ın bu kapsamda Müşteri’ye sağlayacağı hizmetlere ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Aksi belirtilmediği sürece Ekler’e yapılan atıflar işbu Sözleşme’nin Ekler’ine yapılmıştır. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

TANIMLAR

“Biyometrik İmza”; Tablet ve akıllı telefonlar üzerinden Dokümanlar’ın veya Inspakt Platformu haricinde oluşturulmuş dokümanların Dijital Biyometrik İmza ile ve zaman damgalı olarak imzalanmasını sağlayan Hizmet’i ifade eder.
“Dijital Biyometrik İmza”; imza sahiplerinin hız, ivme, basınç, imzanın oluşturulma açısı ve şekli gibi biyometrik verilerini kullanarak, imzalarını bir dokunmatik ekran üzerinde oluşturmaları ve bu verileri imzalanan belgeye çözülemez biçimde bağlayan elektronik imzayı ifade eder.
“Doküman”; Akıllı telefon veya tablet üzerinden şablonların doldurulması ile oluşturulan Temel Doküman ve Uzaktan Dokümanları ifade eder.
“Hizmet”; Inspakt Platformu’nda üzerinden veya aracılığı ile verilen bütün hizmetleri ifade eder.
“Hizmet Paketi”; Ek-A’da belirtilen ve Müşteri’nin talebi doğrultusundaki Hizmet içerikleri uyarınca belirlenen 4 (dört) farklı Hizmet kapsamından birini ifade eder.
“Inspakt Platformu”; Web Sitesi, Mobil Uygulama, Biyometrik İmza ve bu sistemleri oluşturan tüm yazılımları ifade eder.
“Mobil Uygulama”; Müşteri veya Son Kullanıcı’nın Temel Dokümanları oluşturulabilecekleri ve görüntüleyebilecekleri mobil uygulamayı ifade eder.
“Son Kullanıcı”; Müşteri veya Müşteri çalışanlarının, Şablonları görüntülemeleri ve Doküman oluşturmaları için ilettikleri veya Biyometrik İmza talep ettikleri Müşteri çalışanlarını ve üçüncü kişileri ifade eder.
“Şablon”; Websitesi’nde yer alan veya Müşteri’nin oluşturabileceği ve Dokümanlar’da yer almasını istediği bilgileri belirlediği taslakları ifade eder.
“Temel Doküman”; Mobil Uygulama üzerinden oluşturulan Dokümanlar’ı ifade eder.
“Uzaktan Doküman”; Bir e-mail adresine veya akıllı telefona link gönderilerek Mobil Uygulama indirmeye gerek kalmadan oluşturulan Dokümanlar’ı ifade eder.
“Web Sitesi”; https://www.inspakt.com/ web sitesini ve bu web sitesi üzerinden sağlanan hizmetleri ifade eder.

KAPSAM
 • Inspakt’ın hizmetleri Müşteri’nin talepleri doğrultusunda işbu Sözleşme’nin ekinde (Ek-A) yer alan Hizmet süresi, Hizmet bedeli ve Hizmet Paketi ile sunulmaktadır. Inspakt tarafından sunulan farklı hizmetlere ilişkin olarak birim kullanım için geçerli olacak ücretler Ek-B’de belirtilmiştir. Ek-A ve Ek-B’de yer alan ücretler Hizmet süresi sonunda güncellenebilir.
 • Müşteri, Ek-A belirtildiği şekilde Hizmet bedelini ödemeyi ve bunun karşılığında, Ek-A’da belirtilen süre boyunca Ek-A’daki Hizmet Paketi içinde kapsamı belirtilen Hizmetlerden belirtilen kullanım miktarı kadar yararlanma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, Müşteri, Inspakt tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmasa dahi Ek-A’da belirtilen Hizmet bedelini Inspakt’a ödemekle yükümlüdür. Müşteri’nin işbu Sözleşme’yi sona erdirmek istemesi halinde, Ek-A’da belirlenen Hizmet bedelinin, varsa, henüz ödenmemiş kısmı derhal ve nakden Müşteri tarafından Inspakt’a ödenecektir. Ayrıca, böyle bir fesih halinde, Müşteri, herhangi bir suretle Inspakt’tan, ödediği Hizmet bedelinin kısmen veya tamamen iade edilmesini isteyemez.
 • Müşteri, abone olduğu Hizmet Paketi kapsamında tüm özellikleri ek ödeme yapsa dahi satın alamayacağını, satın almak istediği özelliğe uygun Hizmet Paketi’ne sahip olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Inspakt, Müşteri’nin Web Sitesi üzerinden Şablon oluşturmasına, Mobil Uygulama üzerinden Doküman oluşturmasına ve Dokümanlar’ı Biyometrik İmza ile imzalamasına, Son Kullanıcı’dan Mobil Uygulama’yla veya akıllı telefon ve tabletler üzerinden haricen Doküman ve Dijital Biyometrik İmza toplamasına imkan sağlayan Hizmetleri Müşteri’nin erişimine sunacaktır.
 • Inspakt tarafından geliştirilen Inspakt Platformu, bu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca Inspakt garantisiyle Müşteri’nin kullanımına sunulur. Inspakt, garanti kapsamında, Inspakt Platformu’nun olası güvenlik açıklarının giderilmesi, performans iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarının yapılması hususlarında hizmet vereceğini taahhüt eder.
 • Geçerli yasalar tarafından izin verilen azami ölçüde ve işbu Sözleşme’de yer alan taahhütler hariç olmak üzere, Inspakt tarafından sunulan Hizmetler ve Hizmetler kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler “olduğu gibi” sağlanacaktır. Inspakt, burada; sunduğu Hizmetler ve Hizmetler kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içeriklere (veya herhangi bir parçasına) ilişkin (ticari elverişlilik, kalite, kusursuzluk, ihlalin bulunmaması ve özel amaca uygunluk dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) açık veya örtülü olarak hiçbir garanti vermemektedir ve açıkça sorumluluğunun bulunmadığını beyan etmektedir.
 • Geçerli yasalar tarafından izin verilen azami ölçüde, Inspakt’ın böyle bir zararın varlığı konusunda bilgilendirilmesi veya zararın doğma ihtimalini öngörebilmesi (herhangi bir yaptırımın amacına ulaşmaması sebepli olanlar dahil) durumları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir şekilde; kar veya gelir kaybı, bir sözleşmenin veya bir garantinin ihlali, ihmal veya üçüncü kişiye karşı sorumluluk sebeplerinden herhangi biri sonucu doğan zararlardan; ya da herhangi bir sonuçsal, dolaylı, arızi, özel, cezai veya örnek teşkil eden herhangi bir zarar tazminatı için hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmayacaktır.
 • Inspakt, Müşteri’nin talebi doğrultusunda, Inspakt Platformu’nda Müşteri bakiyesinin belirli bir seviyenin altına düşmesinin engellenmesi amacıyla, Müşteri’nin hesabına tanımlı banka/kredi kartından ödeme çekmeye yetkili olarak tanımlanabilir. Bu durumda Müşteri hesabına tanımlı banka/kredi kartının çevrimiçi alışverişlere kapalı olması ve/veya kart limitinin yetersiz olması veya diğer Inspakt’a yüklenemeyecek bir nedenlerle ödeme alınamaması durumunda Müşteri’nin Inspakt Platformu’ndan yararlanamaması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan Inspakt sorumlu değildir.
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
 • Müşteri, Hizmet bedelini işbu Sözleşme ile belirtildiği şekilde ödemekle, Inspakt ise Sözleşme konusu Hizmetleri Sözleşme hükümleri ile işin mahiyetine uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Taraflar; yazılı onay veya izin olmaksızın, karşı Taraf’ı bağlayıcı veya karşı tarafın taahhüt ya da yükümlülük altına girmesine neden olacak herhangi bir işlem ya da eylemde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Inspakt, sunacağı hizmetleri, iç hukukta düzenlenen mevzuatlara ve uluslararası standartlara uygun ve her türlü teknik bilgi ve birikimlerini kullanarak ve gerekli özeni göstererek yerine getirecektir.
 • Inspakt, Biyometrik İmza ile imzalanan bütün belgeleri on yıl süre ile saklamayı garanti eder. Müşteri’nin işbu Sözleşmeyi feshetmesi ve Inspakt Platformu’nda yer alan üyeliğini sonlandırması durumunda Müşteriye Biyometrik İmzalı dokümanları Inspakt Platformu dışına aktarma imkanı sağlanır. Müşteri’nin talep etmesi halinde söz konusu aktarma işlemi Hizmet bedeline ilave olarak Ek-B’da belirtilen ilgili ek ücret karşılığında yapılacaktır.
 • Inspakt Platformu Müşteri’nin tercihine uygun olarak ortak veya özel bulut sistemlerinde veya Müşteri serverlarında hizmet verebilmektedir. Müşteri tarafından kullanılan bulut sistemi veya kuruluş hizmetleri nedeniyle oluşan ek maliyetlerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Bu durumda, Müşteri, Ek-B’da belirtilen ek ücretleri de Hizmet bedeline ilave olarak Inspakt’a ödeyecektir.
 • Inspakt, Ek-A ve Ek-B maddelerinde yer alan ücretlere ilişkin tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Müşteri’nin Inspakt Platformu’nun kendi serverlarında hizmet vermesini talep etmesi durumunda, Müşteri serverlarında yaşanan herhangi bir kayıptan, aksaklıktan veya güvenlik ihlalinden dolayı Müşteri’nin serverlarında Hizmet ile alakalı saklanan verilerin kaybolmasından, çalınmasından veya yok olmasından kaynaklanan zararlardan Inspakt’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Müşteri, Inspakt tarafından sunulan Biyometrik İmza hizmetlerine ilişkin olarak Inspakt’ın herhangi bir şekilde kimlik doğrulaması yapmadığını, Biyometrik İmzanın kim veya kimler tarafından kullanıldığına yönelik bir denetim gerçekleştirmediğini ve imza sahibinin ancak mahkeme kanalı ile tespit edilebileceğini kabul eder. Inspakt Platformu kullanılarak atılan Biyometrik İmza işlemi veya Müşteriler’in Son Kullanıcılar ile akdettikleri dokümanların içeriğinden kaynaklanan hususlar sebebiyle Müşteri’nin, Son Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü şahısların uğradıkları zararlardan Inspakt sorumlu olmayacaktır. Bu kapsamdaki zararlara ilişkin herhangi bir üçüncü şahsın tazminat talebini Inspakt’a yöneltmesi durumunda Inspakt durumu derhal Müşteri’ye bildirecektir. Inspakt’ın söz konusu zararlara ilişkin herhangi bir tazminat ödemesi durumunda Müşteri Inspakt’ın ödemiş olduğu tazminat tutarını Inspakt’a derhal ödeyecektir.
 • Inspakt Platformu aracılığı ile Biyometrik İmza kullanılarak ve kullanılmaksızın oluşturulan Dokümanlar’ın veya Şablonlar’ın hukuka, ahlaka, emredici hükümlere uygun olup olmadığına veya bunların sonuçlarına ilişkin Inspakt’ın herhangi bir yükümlülük ve taahhüdü bulunmamaktadır.
 • Inspakt Platformu aracılığı ile Biyometrik İmza kullanılarak ve kullanılmaksızın oluşturulan Doküman veya Şablonlar’da yer alan Son Kullanıcı ve Müşteri verilerinin doğruluğunun ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetimi Inspakt’ın yetki ve sorumluluğunda değildir.
 • Inspakt, Biyometrik İmza ile Müşteri’ye Dijital Biyometrik İmza atan kişinin dijital imzasının hız, ivme, basınç, imzanın oluşturulma açısı ve şekli gibi biyometrik verilerini, imza atarken kullanılan cihazın bu verilerin sağlanmasına elverişli olması kaydıyla, delil olarak kullanılabilecek nitelikte işbu Sözleşme hükümleri uyarınca saklayacak ve belirlenen durumlarda bu kayıtları paylaşacaktır. Dijital Biyometrik İmza ile oluşturulan Dokümanların şekil şartı ve uygulanan hukuk yönünden bağlayıcılığından Inspakt sorumlu olmayacaktır.
 • Müşteri, Inspakt’ın, Inspakt Platform’u kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin teknik verileri Müşteri veya herhangi bir kişi ile paylaşmama hakkına sahip olduğunu ve bu verilerin ancak bir mahkeme kararı ya da talebi ile ve yalnızca ilgili mahkeme ile paylaşacağını kabul eder.
 • İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar arasında herhangi bir ortak girişim veya benzeri başka bir ortaklık oluşturulduğu şeklinde yorumlanamaz. Hiçbir Taraf diğer Taraf’ın temsilcisi, vekili veya işçisi değildir. Söz konusu anlaşmada açıkça belirtilmediği sürece, hiçbir Taraf diğer Taraf adına herhangi bir şekilde yükümlülük altına giremez ve diğer Taraf’ın yazılı izni olmadıkça hiçbir şekilde diğer Taraf adına bağlayıcı işlemler yapamaz.
 • Inspakt, Müşteri’ye ait marka, ticari unvan ve logoları, Müşteri’den ilave bir izin alınmasına gerek olmaksızın sunmakta olduğu hizmetlerin tanıtımı ve referans göstermek amaçlarıyla Web Sitesi’nde, Mobil Uygulamasında, sosyal medya hesaplarında ve tanıtım amaçlı sair mecralarda kullanmaya yetkilidir.
FESİH
 • İşbu Sözleşme’de belirtilen hükümlerin tamamı esaslı ve emredici hükümler olup anlaşmanın devamı için zorunluluk arz etmektedir. Bu sebeple, Taraflar’dan herhangi birinin, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne kısmen ya da tamamen aykırı harekette bulunması veya Taraflar’dan birinin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini Sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi halinde, aykırılığa maruz kalan Taraf, aykırılığın 15 (on beş) günlük süre içinde giderilmesi için diğer Taraf’a yazılı ihtarda bulunacak olup; işbu 15 (on beş) günlük süre içinde, ihtar olunan Taraf’ın bu davranışına son vermemesi veya aykırılığın giderilmemesi halinde ihtar eden Taraf, her türlü talep ve tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmadan derhal feshedebilecektir.
 • Aşağıdaki haklı sebeplerin varlığı halinde, Taraflar’dan herhangi biri fesih hakkını derhal yazılı ve gerekçeli bir ihbarla kullanabilir ve Sözleşmenin söz konusu sebeplerden feshedilmesi yüzünden doğan zararları talep edebilir;
 • Taraflardan birinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci ve devamı maddeleri uyarınca alacaklıları ile anlaşma yapması veya yapacağını ilan etmesi, 143’üncü madde uyarınca aleyhine aciz vesikası alınması; iflasını istemesi, iflasına karar verilmesi, şirket birleşmeleri amacıyla yapılanlar hariç olmak üzere tasfiye kararı alınması; aktiflerinin bir kısmı veya tamamının idaresinin veya mülkiyetinin bir kayyım veya alacaklıya devredilmesi; ticari faaliyetinin önemli bir kısmını veya tamamını durdurması veya bu türden bir girişimde bulunması; faaliyette bulunduğu herhangi bir ülke hukuku uyarınca Taraflardan biri aleyhine bu fıkrada belirtilen sonuç ve etkileri yaratacak herhangi bir işlem başlatılması veya olayın vukuu bulması.
 • Taraflardan herhangi birinin, fesih iradesini usulüne uygun şekilde bildirmesi halinde ise, taraflar feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar karşılıklı borçlarını eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftirler.
 • Taraflar, Sözleşmeyi 30 (otuz) gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydı ile herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme hakkına her zaman sahiptir.
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Taraflar, Inspakt Platformu’na dair (fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir tescil yaptırılmamış olsa dahi) know-how, patentler, icatlar, markalar (ve ilgili peştemaliye), tasarımlar, tasarım hakları, telif hakları, kendine özgü haklar, koleksiyonlar, veri tabanları, içerikler, programlar, işletim sistemleri, ara yüzler, modüller, kodlar, bilgisayar programları ve yazılımlar ile bunlardan herhangi birinin uygulamaları, notlar veya memorandumlar, performans, kreasyonlar, çalışmalar, araştırmalar, ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarının Inspakt’a ait olduğu konusunda mutabıktır. Bu durum Sözleşme süresince yapılacak ek geliştirmeler, ilave modüller vb. sonrasında da geçerliliğini koruyacaktır. Inspakt Platformu yazılımının veya dokümantasyonunun tamamı veya bir kısmı Inspakt’ın izni olmaksızın kopyalanmayacak, çoğaltılmayacak, tersine mühendislik yapılmayacak veya dağıtılmayacaktır.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • Gizliliğe İlişkin Taahhütler: Taraflar birbirleri hakkında, gerek işbu Sözleşme’de yer alan tüm bilgileri, gerekse Sözleşme sürecinde yapılacak çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve/veya çıkacak olan ya da işbu Sözleşmenin ifası ve işbu Sözleşmeye konu yazılımların uygulanması dolayısıyla öğrendiği her türlü bilgi yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, bir diğerinin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Sözleşme gereği kendisine gizli bilgiler açıklanan Taraf, elde etmiş olduğu bu bilgileri sadece Sözleşme kapsamında bulunan iş ile ilgili konularda kullanacaktır ve bu bilgileri sadece iş için gereken zaman ve nispette çoğaltacaktır. Bu bilgiler sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personele ve bağlı ve yan kuruluş, acente, taşeron gibi iş ile ilgili firmalarının personellerine işin ifası için gereken nispette verilecek ve kendilerine gizli bilgi verilen kişiler, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen gizlilik ve kişisel verilerin korunması yükümlülüğü konusunda haberdar edilecektir. Bilgilerin verildiği Taraf diğer Taraf’ın yazılı onayı olmadan yasalar gereği ilgili mercilere açıklamak yükümlülüğü hariç kati surette üçüncü taraflara vermeyecektir. Burada anılan “gizli bilgi”, herhangi bir Taraf’a ait araştırma sonuçlarını, finansal bilgileri, Taraflar’ın kendisine veya müşterilerine ait bilgileri, geliştirme ve iş stratejilerini, gizli kalması gereken ve telif kanunu ile korunan her türlü doküman, kod, tasarım ve teknik bilgiyi ve tüm ticari sırları kapsar.
 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütler: Taraflar’ın işbu Sözleşme çerçevesinde edindikleri ve/veya aktardıkları bilgiler içerisinde kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin de bulunabileceğinden hareketle;
 • Taraflar aktarmış oldukları Son Kullanıcılar’a veya 3. Kişilere ait bilgi ve kişisel verilerinin; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yasal mevzuata uygun şekilde edinildiğinin ve gerekli izinlerin bu yasa kapsamında alındığının ve bu kapsamdaki yükümlülüğe uygun hareket edilmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığının, söz konusu Son Kullanıcılar’a veya 3. Kişilere ait bilgi ve kişisel verilerin yasaya uygun şekilde edinilmemiş olması veya kullanılması için gerekli izinlerin yasaya uygun olarak alınmamış olması veya bu hükmün çeşitli desiselerle ihlali durumunda, diğer Taraf’a yönelebilecek ve diğer Taraf’ın karşı karşıya kalabileceği, bundan doğan zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Taraflar, edindikleri 3. kişi bilgi ve kişisel verilerini; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işleyeceklerini ve KVKK’nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uyarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK’nın ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaklarını, bu hükmün çeşitli desiselerle ihlali durumunda, diğer Taraf’a yönelebilecek ve diğer Taraf’ın karşı karşıya kalabileceği, bundan doğan tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, bu çerçevede talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak birbirlerine vermekle yükümlüdür.
 • Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Inspakt’a aktarabileceği, Biyometrik İmzalar da dahil olmak üzere diğer her türlü kişisel verinin Inspakt tarafından işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında düzenlenen Hizmetler’in yerine getirilmesi amacıyla saklanması, işlenmesi ve kullanılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda Müşteri, Ek-C’de yer alan örneğe uygun açık rıza metnini ayrıca imzalayarak Inspakt’a sunacaktır. Ayrıca bu hususlarda Son Kullanıcılar’ın da açık rızasını temin etmek üzere Ek-C’de yer alan örneğe uygun açık rıza metninin Son Kullanıcılar’a usulüne uygun olarak onaylatılması ve ispatı Müşteri’nin sorumluluğundadır.
 • Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’in yerine getirilmesi amacıyla saklanması gerekenler hariç edinilen kişisel verileri ve diğer her türlü bilgiyi, diğer Taraf’ın ve/veya kişisel verinin sahibi olan ilgili kişinin talebi halinde, yetkili temsilcisinin huzurunda tüm kopyaları ile birlikte derhal sileceğini ve yok edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Fakat, Inspakt’ın böyle bir talep üzerine söz konusu bilgileri silmek zorunda kalması nedeniyle vereceği hizmette herhangi bir aksama olursa, Inspakt söz konusu aksama ve sonuçlarından sorumlu değildir.
 • İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi işbu madde kapsamında düzenlenen gizlilik ve kişisel verilerin korunması yükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.
DEVİR

Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini karşı Taraf’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemezler.

TEBLİGAT
 • Taraflar arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe ve sözleşmeden dönmeye ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla Tarafların Sözleşme’nin girişinde belirtilen adreslerine ya da güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile Tarafların kayıtlı elektronik e-posta adreslerine yapılır. Bunlar dışında, Taraflar arasındaki tüm bildirimler Taraflar’ın aşağıda belirtilen elektronik posta adreslerine elektronik posta yoluyla veya alındı teyidi ile elden yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar bu şekilde yapılacak olan yazışmaların yazılı hukuki delil niteliğinde olduğunu kabul ederler.
 • Inspakt e-posta: [email protected]
 • Taraflar arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe ve sözleşmeden dönmeye ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla Tarafların Sözleşme’nin girişinde belirtilen adreslerine ya da güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile Tarafların kayıtlı elektronik e-posta adreslerine yapılır. Bunlar dışında, Taraflar arasındaki tüm bildirimler Taraflar’ın aşağıda belirtilen elektronik posta adreslerine elektronik posta yoluyla veya alındı teyidi ile elden yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar bu şekilde yapılacak olan yazışmaların yazılı hukuki delil niteliğinde olduğunu kabul ederler.
 • Inspakt e-posta: [email protected]
 • Müşteri e-posta: [•]
 • Taraflar’ın bu Sözleşmede belirtilen adresleri, kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilmiş olup adreslerde oluşacak değişiklikleri Taraflar değişiklik tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Değişiklik belirtmedikleri sürece, bu adreslerden birine yapılan tebligat, tebligat yapılan Taraf adresini terk etmiş olsa bile, ilgili Taraf’a yapılmış sayılır. Adres değişikliğini bildirmeyen Taraf, doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olacaktır.
UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerli olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul, Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

İşbu Sözleşme’nin 4.6. maddesi kapsamında yapılacak değişiklikler haricindeki her türlü değişiklik ancak Taraflar’ın yazılı mutabakatı bulunduğu takdirde geçerli olacaktır.

MÜCBİR BİR SEBEP

Taraflar’ın, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak etkilendiği yangın, sel, fırtına, salgın hastalık vb. doğal afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, savaş, iç savaş, grev vs. gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememeleri halinde, söz konusu mücbir sebepten etkilendikleri ölçüde, birbirlerine karşı yükümlülüklerini ifa edememekten sorumlu olmayacaklardır. Ancak, Taraflar söz konusu mücbir sebeplerin etkilerini asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü çabayı gösterecekler, tedbirleri alacaklardır. Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf mücbir sebebin nedenlerini ve mücbir sebebin tahmini ortadan kalkması için gerekli süreyi derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir.

VERGİ VE MASRAFLAR

Sözleşme’den doğacak damga vergisi ve diğer tüm mali yükümlülükler Müşteri tarafından karşılanacaktır.Taraflar bu Sözleşme’de yer alan hükümlerin tamamını okuduklarını, anladıklarını ve kendilerine ilişkin bilgilerin doğruluğu ile Sözleşme’ye bağlı kalacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar işbu Sözleşmeyi karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile [●] tarihinde, 2 (iki) orijinal nüsha olarak imza altına almıştır.

Taraflar bu Sözleşme’de yer alan hükümlerin tamamını okuduklarını, anladıklarını ve kendilerine ilişkin bilgilerin doğruluğu ile Sözleşme’ye bağlı kalacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Ek-A Abonelik Bilgileri
Ek-B Genel Ücret Tarifesi
Ek-C Örnek Açık Rıza ve Aydınlatma Metni
BİYOMETRİK İMZA
AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu

(Firma ünvanı) (“Firma”) ve imza sisteminin kurucusu ve imzanın sağlayıcısı olan Inspakt Teknoloji A.Ş. (“Inspakt”) tarafından Uygulama içinde sunulan belgelerin imzalanabilmesi için biyometrik imzanıza ihtiyaç duyulmaktadır. Biyometrik imza (imza şekli, yazı yazma hızı, uygulanan basınç, yazma yönü vb.) bilgilerinin bir arada tutulduğu ve buna göre sizin imzanızı inkâr edilemez ve hukuki olarak ispatlanabilir şekilde ortaya çıkaran bir imza türüdür. Bu imza kişisel veri niteliğinde olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre işlenmesi gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Biyometrik imzanız Uygulama üzerinde ve cihazında yer alan sensörler vasıtası ile toplanmaktadır. İşbu veri ile Firma tarafından size sunulmuş olan belgeler imzalanması sağlanmaktadır. Biyometrik imzanıza ait kişisel verileriniz Kanun’un 6.maddesi gereğince açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir. Biyometrik imzanızın işlenmesini istememeniz halinde, fiziki olarak ofisimize gelerek belgeleri imzalamanız gerekmektedir. Biyometrik imzanız; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Karar (Özel nitelikli kişisel verilere yönelik yeterli önlemler) uyarınca belirtilen teknik ve idari önlemler çerçevesinde işlenmekte olup, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Inspakt ise imzalama sisteminin kurulması ve sisteminin teknik anlamda yönetilmesinden sorumlu olup, Kanunun 6.maddesi gereğince açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı biyometrik imza yönetiminin sağlanmasıdır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz Kurum tarafından belirlenen yöntemler çerçevesinde aktarılmakta olup, buna ilişkin güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak;

 • Herhangi bir uyuşmazlık, denetim veya yasal zorunluluk halinde, açık rızanıza bağlıolarak idari veya adli kuruluşlar ile,

paylaşılmaktadır.

4. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle KızlarSoruyor’a başvurarak,

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
5. İletişim

Başvurularınızı ortak veri sorumlularından, Veri Sorumlusu olarak Firma'nın söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan [email protected] e-posta adresine Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan,  KEP adresi üzerinden veya Firma‘nın aşağıda   belirtilen   adresine   yazılı   adresine   yazılı   olarak   iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
Adres: Adres
Telefon: Numara

Açık Rıza Metni

Biyometrik imzamın Aydınlatma Metninde belirtilen şartlarda  Firma ve Inspakt tarafından işlenmesine, kişisel verilerin belirtilen amaçlarla tedarikçiler ve adli ve/veya idari kuruluşlarla paylaşılmasına onay veriyorum.